Result

WA

Duration

570ms

Code [DL]

b>ia*i+bc4**v
v^? }-1:{~i-<
>9>:e$-[ $:}${{-} }@{1-] ?vnaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonao;
 ^            <

stdin

51 62 88
31 79 47
70 26 61
07 28 32

stdout

stderr

something smells fishy...

strace