Result

WA

Duration

551ms

Code [DL]

b>ia*i+bc4**v
v^? }-1:{~i-<
>9>:d$-[ $:}${{-} }@{1-] ?vnaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonao;
 ^            <

stdin

55 65 04
55 03 37
55 11 81
13 59 21

stdout

stderr

something smells fishy...

strace