Result

WA

Duration

556ms

Code [DL]

b>ia*i+bc4**v
v^? }-1:{~i-<
>:&a[r&-r]naonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonao;

stdin

98 20 88
09 84 42
80 86 07
05 08 18

stdout

18
8
5
7
86
80
42
75
20
98
-1

stderr

something smells fishy...

strace