Result

AC

Code [DL]

사밣박다빠따우처삭먀먕버처우
으뿌터떠벖벓벟뽀숟차북명며선
숙차박박누박나토무아박노
우으뿌어터복머먕벅처살먀먕벚처삼먀먕범처삽먀먕벌처삿먀먕벖처샂먀먕벐처샄먀먕벓처샅먀먕벏처희
우선차박북나소
어뿌어터너복벅
솓차박북
요뿌터너
솔차박북
요뿌터너
솜차박북
요뿌터너
솝차박북
요뿌터너
솟차박북
요뿌터너
솢차아박북
요우뿌터너
오섴차샅

stdin

9071653837186234878694897312348251743042191581002553709060216684060104774200041814135060844296625159

stdout

0000000000000001111111111111222222222333333334444444444445555555566666666667777777788888888889999999

stderr

Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: Input character: 

strace